DANSK KARKIRURGISKE
SELSKABS LOVE

§1

Dansk Karkirurgisk Selskab har til formål at virke for videnskabeligt samarbejde mellem selskabets medlemmer og til fremme af behandlingen af patienter med karsygdomme. Selskabet vil desuden formidle forbindelse til de udenlandske søsterselskaber.

§2

Efter skriftlig anmodning til bestyrelsen kan som ordinære medlemmer optages læger med dansk autorisation.

§3

Efter skriftlig anmodning til bestyrelsen kan denne endvidere som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret eller valgbarhed optage læger fra andre nordiske lande med interesse for karsygdomme samt firmaer med tilknytning til det karkirurgiske fagområde. Tvivlstilfælde afgøres af generalforsamlingen

§4

Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer kan optages efter forslag fra bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen.

§5

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren og bliver effektiv førstkommende 1. januar.

§6

Forslag om eksklusion af et medlem kan fremsættes af bestyrelsen eller af 1/4 af medlemmerne. Beslutningen om eksklusion tages op på en ordinær - eller en ekstraordinær generalforsamling efter de i § 14 angivne regler.

§7

Som udmeldt betragtes den, der ikke har betalt kontingent i 2 år. Optagelse kan kun ske efter betaling af restancen.

§8

Kontingentet for ordinære og ekstraordinære medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen. Ekstraordinært kontingent kan pålægges medlemmerne, når det vedtages på en generalforsamling, på hvis dagsorden det har været opført. Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer er kontingentfrie. Ordinære medlemmer, der er fyldt 70 år eller afgået fra deres stilling pga. alder eller sygdom, er kontingentfrie.

Regnskabsåret løber fra 01.10.- 30.09.

§9

Bestyrelsen består af 6 medlemmer: Formand, næstformand/afgående formand, kasserer, sekretær, og 2 menige medlemmer. Næstformand vælges hvert andet år, idet denne efter 1 år overtager formandsposten. Efter 2 år som formand fortsætter denne yderligere 1 år i bestyrelsen som afgående formand. Forløbet i bestyrelsen af formandskabet er således 4-årigt: 1 år som næstformand, efterfulgt af 2 år som formand og afsluttet med 1 år som afgående formand. Der afholdes således ikke direkte valg til hverken posten som formand eller som afgående formand. Den afgående formand kan umiddelbart vælges til en bestyrelsespost, men ikke umiddelbart vælges til næstformand. De øvrige bestyrelsesmedlemmer (sekretær, kasserer og 2 menige medlemmer) vælges for 3 år og kan alle genvælges én gang, fraset læger under uddannelse. Speciallæger vælges for 3 år, mens læger under uddannelse til speciallæge vælges for 2 år.
 
Valgbar til posten som næstformand/formand er medlemmer som har speciallægeanerkendelse i karkirurgi og som er ansat som karkirurgisk overlæge på et dansk sygehus. Mindst et af bestyrelsesmedlemmerne skal være under uddannelse til speciallæge i karkirurgi. Valg af bestyrelsesmedlemmer foregår ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen. Navn på kandidater til bestyrelsen skal skriftligt være Dansk Karkirurgisk Selskabs formand i hænde mindst 3 dage før generalforsamlingen. Nyvalgte medlemmer træder i funktion efterfølgende 1. januar. Under vakance i formandsposten fungerer næstformanden eller afgående formand som formand indtil første ordinære generalforsamling. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Cheflæger*/lægelige direktører samt læger udenfor hospitalssektoren o.l. kan ikke bestride tillidsposter i DKKS

§10

Den ordinære generalforsamling vælger for 3 år ad gangen en revisor, genvalg kan finde sted, dog ikke ud over en periode på 6 år.

§11

Rejser, som bestyrelsens medlemmer eller embedsmænd foretager på Dansk Karkirurgisk Selskabs vegne, betales af selskabet.

§12

Selskabet forpligtes ved underskrift af formand og kasserer i forening. Kassereren modtager og kvitterer for medlemskontingentet via Lægeforeningen.

§13

Selskabet er medlem af Lægevidenskabeligt Selskab (LVS) og repræsenteres heri af formanden. Eventuelle yderligere repræsentanter udpeges af bestyrelsen.

 

§14

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle selskabets anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes ordentligvis i oktober måned. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling skal annonceres på hjemmesiden og pr e-mail til medlemmerne mindst 5 uger før afholdelsen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingens dagsorden, skal være formanden for Dansk Karkirurgisk Selskab i hænde mindst 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Skriftlig afstemning skal anvendes, hvis ønske herom fremsættes på generalforsamlingen. Generalforsamlingen afgør alt ved simpel majoritet, medmindre selskabets love kræver andet. Stemmeret kan kun udøves ved personligt møde

§15

Ekstraordinær generalforsamling finder sted efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 1/4 af medlemmerne fremsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Begæringen skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Denne skal indkaldes med mindst 3 ugers frist og fortrinsvis afholdes i tilslutning til ordinært møde. Dagsorden skal tilsendes medlemmerne senest 10 dage før afholdelsen.

§16

Generalforsamlingen vælger som tilforordnede for Sundhedsstyrelsens specialistnævn 2 medlemmer, der skal være fastansatte specialister i karkirurgi. Valgene gælder for 4 år, genvalg kan finde sted. Ordentligvis bør der ikke være personsammenfald mellem formandskab og tilforordnet.

§17 a

Udvalg til afgrænsede opgaver
Bestyrelsen kan under ansvar over for generalforsamlingen nedsætte udvalg til afgrænsede opgaver. Mindst et bestyrelsesmedlem skal være medlem af disse udvalg, men også medlemmer uden for bestyrelsen og andre sagkyndige - evt. ikke læger - kan have sæde. Udvalgets formand udpeges af bestyrelsen. Efter bestyrelsens nærmere bestemmelse aflægger Dansk Karkirurgisk Selskabs formand eller udvalgets formand beretning ved generalforsamlingen.

§17 b

Permanente udvalg
Medlemmerne udpeges enkeltvis på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling ved simpel flertalsbeslutning. Skriftlig afstemning skal anvendes. Udvalgets medlemstal og de specielle interesser, der skal repræsenteres, bestemmes af generalforsamlingen. Om nødvendigt kan andre sagkyndige end Dansk Karkirurgisk Selskabs medlemmer - evt. ikke læger - indvælges. Et medlem af Dansk Karkirurgisk Selskabs bestyrelse skal have sæde i udvalget. Medlemmer vælges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Udvalget bestemmer selv sin forretningsorden. Udvalgenes formænd aflægger beretning ved generalforsamlingen.

§18

Ændringer af Dansk Karkirurgisk Selskabs love kan kun ske på den ordinære generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de ordinære medlemmer er til stede, og hvor mindst 2/3 stemmer for ændringerne. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, fordi det fornødne antal medlemmer ikke har givet møde, indkalder bestyrelsen snarest muligt til en ny generalforsamling, der indkaldes jævnfør lovenes § 15. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af mødte medlemmer. Vedtagelse kræver også her 2/3 majoritet.

 

* Jævnfør med overenskomstsaftalen 2021 for FAS, er cheflægen i sin nuværende betydning, ikke udelukkende for at være bestyrelsesmedlem eller formand for DKKS.

§19

Selskabets opløsning kan kun finde sted efter at være vedtaget på en generalforsamling, på hvis dagsorden den har været opført. Før opløsningen er gyldig, skal den godkendes med 2/3 majoritet ved urafstemning blandt selskabets ordinære medlemmer. Eventuelle midler ved opløsning af Dansk Karkirurgisk Selskab tilfalder almennyttige formål efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

INFORMATIONER

Har du spørgsmål til selskabet kan de rettes til selskabets Sekretær eller via direkte kontakt til medlemmer af selskabets Bestyrelse.

All rights reserved DKKS